Specialist in de psychologische behandeling van eetstoornissen en obesitas

Privacy statement

Maries Roosen Psychologie, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59733667, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Maries Roosen Psychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Maries Roosen Psychologie persoonsgegevens verwerkt:
1. (potentiële) cliënten;
2. bezoekers aan de praktijk van Maries Roosen Psychologie;
3. bezoekers van de website www.mariesroosenpsychologie.nl;
4. alle overige personen die met Maries Roosen Psychologie contact opnemen of van wie Maries Roosen Psychologie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar eventuele medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Maries Roosen Psychologie verwerkt persoonsgegevens die:
1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of eventuele webformulieren op de  website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Maries Roosen Psychologie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking 
Maries Roosen Psychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.mariesroosenpsychologie.nl;
4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond
Maries Roosen Psychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Maries Roosen Psychologie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Maries Roosen Psychologie persoonsgegevens verwerken. Maries Roosen Psychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Maries Roosen Psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Maries Roosen Psychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER 
Maries Roosen Psychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Maries Roosen Psychologie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Maries Roosen Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Maries Roosen Psychologie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Maries Roosen Psychologie kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Maries Roosen Psychologie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Maries Roosen Psychologie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen Maries Roosen Psychologie door een e-mailbericht te sturen naar info@roosenpsychologie.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Maries Roosen Psychologie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Maries Roosen Psychologie door een e-mailbericht te sturen naar info@roosenpsychologie.nl. Een klacht trachten we naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).