Specialist in de psychologische behandeling van eetstoornissen en obesitas

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.​

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Maries Roosen Psychologie Naam regiebehandelaar: Maries Roosen E-mailadres: maries@roosenpsychologie.nl KvK nummer: 59733667
Website: www.mariesroosenpsychologie.nl
BIG-registraties: 19049939525
Overige kwalificaties: VGCt Cognitief gedragstherapeut, supervisor en leertherapeut In bezit van Visitatie Certificaat NIP Lidmaatschap van: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie Nederlandse Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie Nederlandse Academie voor Eetstoornissen
Basisopleiding: Ontwikkelingspsychologie K.U.Nijmegen
AGB-code praktijk: 94060568
AGB-code persoonlijk: 94011095

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Behandeling van (jong) volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar. Gespecialiseerd in de psychologische behandeling van eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis) en obesitas. In de praktijk kan men tevens terecht voor behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Maries Roosen GZ-Psycholoog BIG-registratie: 19049939525

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Huisarts, POH-GGZ, Psychiater, Eetstoornisprogramma GGzE en GGZ Oost Brabant, Ziekenhuis Helmond, Eindhoven en Veldhoven, diëtiste en voedingsdeskundige, psychomotorisch therapeut.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Anneke Notermans: klinisch psycholoog/ psychotherapeut, BIG nr 69041590025 en BIG nr: 89041590016 Joep Roeffen: klinisch psycholoog, BIG nr.39050143725 Luisa von Essen: psychotherapeut en GZ-psycholoog, BIG nr. 69914011716 en 49914011725.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
*verwijzing naar of van psychiater i.v.m. medicatie, consultatie of diagnostiek evenals voor intercollegiaal overleg i.v.m. cliënt, die door ons beiden wordt behandeld. *verwijzing van en naar huisarts of praktijkondersteuner *verwijzing van en naar andere toegevoegde therapieën *intervisie met collegae in intervisiegroep i.v.m. het multidisciplinair werken en werken vanuit meerdere referentiekaders *supervisie aan supervisanten in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut VGCt.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Het is mogelijk dat je gedurende je behandeling gevoelens ontwikkelt waar je extra hulp voor nodig hebt. Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan de manier waarop je daarmee om kunt gaan. Buiten je afspraken kunt je in een crisissituatie binnen kantooruren contact opnemen met mij. Als je buiten kantooruren hulp nodig hebt, dan kunt je contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost kan je in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of je doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan en je eventuele medicatie. Mocht dit niet lukken dan kun je, ook buiten kantooruren, contact met mij opnemen. Bij een levensbedreigende situatie bel je 112.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: deze voorzieningen zijn er voor de zorg buiten kantooruren

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: * VGZ (waaronder VGZ, IZA Cura, Bewuzt, IZA, IAK Verzekeringen, Caresco, Turien & Co, Aevitae, IZZ, UMC, Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, de Goudse Verzekering, Besured) * CZ (waaronder CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, OHRA) * Zilveren Kruis (waaronder Zilveren Kruis, OZF, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Nedasco/Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co) * Multizorg VRZ (waaronder ONVZ, VvAA, PNOzorg, De Amerfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, BeterDichtbij, Salland verzekeringen, HollandZorg, Energiek, SallandZorgDirect, Zorg en Zekerheid, Aevitae, IAK, Caresco) * DSW (waaronder DSW, Stad Holland, inTwente, Anno12) * De Friesland
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.mariesroosenpsychologie.nl/kosten-en- vergoedingen.html

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: https://www.mariesroosenpsychologie.nl/kosten-en-vergoedingen.html

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP- kwaliteitscriteria.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Maries Roosen Psychologie heeft het leveren van kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Gestreefd wordt naar een duidelijke en goede communicatie met jou. Toch kan het zo zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Geadviseerd wordt om dan in eerste instantie contact op te nemen met Maries Roosen, zodat bekeken kan worden of we er samen uitkomen. Soms is er sprake van een misverstand of is er onvoldoende communicatie geweest. Als jouw onvrede op deze manier niet opgelost kan worden, kun je eventueel jouw klacht neerleggen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NVGzP. Maries Roosen Psychologie is aangesloten bij deze klachtenregeling.
Link naar website: https://www.mariesroosenpsychologie.nl/privacy-statement.html

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: De klachtenregeling van de NVGzP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/01/Klachtenreglement- NVGzP.pdf

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
J. Roeffen dan wel een andere collega uit het samenwerkingsverband (A. Notermans, L. von Essen), afhankelijk van de problematiek van de cliënt.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.mariesroosenpsychologie.nl/aanmelden-en-wachttijden.html

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Alle contacten met de cliënt (mondeling/telefonisch en schriftelijk) vinden door Maries Roosen plaats. Nadere informatie over aanmelding en intake:
https://www.mariesroosenpsychologie.nl/aanmelden-en-wachttijden.html https://www.mariesroosenpsychologie.nl/over-de-behandeling.html
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Maries Roosen
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Er is een multidisciplinair diagnostiek en indicatiestellingsoverleg (mdio) van het samenwerkingsverband. In dit overleg kan diagnostiek besproken worden. Er kan, daar waar nodig, in overleg met de cliënt, ook een psychiatrisch consult plaatsvinden.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Maries Roosen
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Maries Roosen
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
In het intakegesprek krijgt de cliënt de ruimte om te vertellen welke problemen hij of zij ervaart en welke wens tot verandering er is. Op het einde van dit gesprek worden de behandelmogelijkheden
besproken. Als de cliënt na het intakegesprek besluit om in behandeling te gaan wordt er een behandelplan opgesteld, waarin klachten, behandeldoelen en de manier waarop we daaraan gaan werken wordt beschreven. Met toestemming van de cliënt ontvangt de verwijzer een brief met een korte samenvatting van de bevindingen en de gemaakte afspraken. De cliënt ontvangt een kopie van deze brief. De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van de aard van de klachten en wat is afgesproken in het behandelplan. Bij aanvang, eventueel tussentijds en bij afsluiting van de behandeling word de cliënt gevraagd om één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Mede aan de hand van de resultaten op de vragenlijsten wordt de behandeling op de verschillende momenten met de cliënt geëvalueerd en vindt eventuele bijsturing plaats. Bij afsluiting van de behandeling ontvangt de cliënt een verslag waarin het verloop van de behandeling wordt beschreven. Met toestemming van de cliënt wordt dit verslag tevens naar de verwijzer gestuurd.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt gemonitord via periodieke (mondelinge) evaluatiebesprekingen met de cliënt, ongeveer iedere 3 maanden, waarbij op het begin en einde van de behandeling (en eventueel tussentijds) mede gebruik wordt gemaakt van herhaalde ROM- metingen. De uitkomsten daarvan worden besproken en in het vervolgbehandelplan meegenomen.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
De voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling wordt gemonitord via periodieke (mondelinge) evaluatiebesprekingen met de cliënt, ongeveer iedere 3 maanden, waarbij op het begin en einde van de behandeling (en eventueel tussentijds) mede gebruik wordt gemaakt van herhaalde ROM-metingen. De uitkomsten daarvan worden besproken en in het vervolgbehandelplan meegenomen.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Cliënttevredenheid wordt gemeten door periodiek (mondeling) overleg met de cliënt over zijn of haar tevredenheid over de behandeling. Op het einde van de behandeling vult de cliënt de tevredenheidsvragenlijst CQI in. Tevens beantwoordt de cliënt in de vragenlijst ‘Evaluatie behandeling’, die door de therapeut opgesteld is, vragen over de door hem of haar ervaren (on)tevredenheid over de therapie en/of de therapeut. De vragenlijsten worden bij voorkeur met de cliënt besproken.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening 
Naam: Maries Roosen Plaats: Eindhoven Datum: 20 oktober 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja